O škole

Více informací zde:

Základní škola Zlín, Středová  je jediným zařízením tohoto typu na Zlínsku. Našimi žáky jsou děti s mentální retardací různého stupně a s dalším postižením, ať již tělesným či smyslovým. Většina dětí je imobilních, máme i žáky nevidomé a žáky s poruchou autistického spektra.

Kapacita školy je každoročně naplněna, školu navštěvuje 50 žáků.

WP_20170117_09_29_16_Pro

WP_20170117_09_30_51_Pro

Vznik školy

Škola byla založena 1.9.1991 jako soukromá škola Společnosti dobré vůle ARGO, od 1.1.1992 přešla pod správu ŠÚ Zlín jako státní škola. Dne 1.4.2001 se škola stala příspěvkovou organizací Zlínského kraje.

Výuka

Vzdělání a výchova probíhá podle individuálních výchovně-vzdělávacích plánů v souladu se ŠVP. Tyto plány jsou zároveň zárukou účinné spolupráce rodiny handicapovaného dítěte se školou.

Školní vzdělávací program pro ZÁKLADNÍ ŠKOLU

Školní vzdělávací program pro ZÁKLADNÍ ŠKOLU SPECIÁLNÍ, s dodatkem

Školní vzdělávací program pro PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

Školní řád

Organizace školy

Škola sdružuje základní školu praktickou pro žáky s více vadami a základní školu speciální včetně tříd, které vzdělávají žáky se středně těžkým, těžkým mentálním postižením a kombinovaným postižením.  Během celého výchovně vzdělávacího procesu využívají naši pracovníci, kteří mají odborné speciálně pedagogické vzdělání, i metody práce jako arteterapii, muzikoterapii, ergoterapii apod. Převozy žáků do školy jsou zajišťovány buď rodiči nebo za úplatu zlínským humanitárním sdružením HANDICAP(?), které pro naše děti pořádá i řadu ozdravných pobytů a táborů.

SPC – speciálně pedagogické centrum

Součástí školy je i Speciálně pedagogické centrum, které poskytuje poradenství klientům s postižením tělesným, kombinovaným, s poruchami autistického spektra nebo klientům se zdravotním znevýhodněním.