GDPR

Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová (SPC) je školské poradenské zařízení, které je součástí příspěvkové organizace Základní školy Zlín, Středová, Středová 4694, 760 05 Zlín, IČ 61716421, telefon: +420 577 241 256, e-mail: spc@skola-spc.cz. Poskytuje poradenské služby dětem, žákům a studentům se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním integrovaným ve školách a školských zařízeních, dále pak žákům se zdravotním postižením a znevýhodněním ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách s upravenými vzdělávacími programy, žákům se zdravotním postižením v základních školách speciálních a dětem s hlubokým mentálním postižením.

Informační povinnost k účelům zpracování na poskytování poradenských služeb v ŠPZ:

Pořizování záznamů
Během konání akcí SPC mohou být pořizovány s písemným souhlasem subjektu údajů fotografie, zvukové a obrazové záznamy, které mohou být použity na oficiálních webových stránkách SPC a dalších informačních materiálech k prezentaci SPC na veřejnosti.
Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová nenese odpovědnost za případné další pořízení a zpracování výše uvedených fotografií, zvukových a obrazových záznamů jinými subjekty.