Školská rada

Školská rada je zřízena ve škole od 1.1.2006.

Volby do ŠR probíhají 1x za 3 roky. ŠR má 3 členy .

Členové ŠR od 1.9.2021:

1.zástupce z řady pedagogů: Mgr. Eva Baštová, zástupkyně školy, zvolena předsedkyní ŠR na toto funkční období

2.zástupce z řady rodičů : paní Jana Havlíčková , maminka žáka Richarda Pinera, který je žákem 5.ročníku naší školy

3. zástupce za zřizovatele – paní Alena Chludilová

Na zasedáních Školské rady bývá vždy přítomna i paní ředitelka.

Program zasedání: schválení Školských vzdělávacích programů, školního řádu , změn v ŠVP, zhodnocení práce školy, seznámení s výroční zprávou školy, financování školy, informace o personálních otázkách, informace o provozu školy, informace o chystaných projektech, aktuální problematika školy