Školní družina

Školní družina 2021/2022– informace pro rodiče

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Posláním školní družiny není pokračování školního vyučování, ale má svá specifika, která jsou dána požadavky pedagogiky volného času. Jejím hlavním úkolem je především zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.

Organizace

• Školní družina má 4 oddělení
• Žáci jsou přihlášeni do ŠD formou „zápisního lístku do ŠD“ se specifikací doby odchodu ze školní družiny.

Provoz školní družiny

• Ráno 06:30 – 07:55 hod
• Odpoledne 11:30 – 15:30 hod

Umístění

Školní družina využívá místnosti – 4. a 5. třídy, keramickou dílnu, snoezelen, školní zahradu, kuchyňku.

Časový harmonogram

• 11:30 – 12,15 hod – oběd
• 12:45 – 13:30 hod – zájmové kroužky pro přihlášené, pro ostatní  zpívání  s kytarou, klávesy, tematické povídání…
• 13:30 – 14:00 hod – činnosti dle rozvrhu (řečová výchova, výtvarné a pracovní činnosti, rozvoj tělesné zdatnosti, smyslová výchova, relaxace)
• 14:00 – 14:30 hod – hygiena, svačina
• 14:30 – 15:30 hod – volná hra dětí

Pokud dáváte dítěti do družiny svačinu, prosíme podepsat krabičky na svačinu. Pitný režim je ve školní družině zajištěn.
Prosíme Vás, dejte vždy do skříňky náhradní oblečení (podepsané), hygienické potřeby, dostatek plen.

Kroužky zájmové činnosti 

Kroužky začínají 1. 10. 2021 a končí 31. 5. 2022

Odchody žáků

Odchody žáků se řídí podle informací uvedených v zápisovém lístku.
Děti si prosím vyzvedávejte včas – do 15,30 hod.

Platba

Příspěvek na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem ŠD – 100 Kč /měsíc.
Úhrada probíhá ve dvou termínech 
• do 30.září 20201 (září – prosinec, 400Kč)
• do 31. ledna 2022 (leden – červen, 600 Kč)

• Příspěvek na akce pořádané ŠD činí na jedno pololetí 100 Kč.

Platby jsou zbaveni žáci, kteří ŠD nenavštěvují a jsou ve škole v době od 7,45 hod – 12 hod (pro žáky, kteří mají 4 vyučovací hodiny), 7,45 hod – 12,45 (pro žáky, kteří mají 5 vyučovacích hodin).

Personální obsazení

Výchovně-vzdělávací činnost zajišťují vychovatelky a asistenti s předepsanou kvalifikací. Ve školní družině jsou vychovatelé a asistenti k dispozici pro všechny děti. 


Prosíme Vás, aby děti do ŠD nenosily cenné předměty, elektronické hračky, mobilní telefon. Pravidla pro školní družinu jsou stanovena ve vnitřním řádu školní družiny (k dispozici na nástěnce či kanceláři školy). 


Fotogalerie

Přejeme Vám i dětem radostný a bezstarostný školní rok.