Školní družina

Školní družina 2023/2024
Informace pro rodiče

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Posláním školní družiny není pokračování školního vyučování, ale má svá specifika, která jsou dána požadavky pedagogiky volného času. Jejím hlavním úkolem je především zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.

Organizace

Školní družina má 4 oddělení
Žáci jsou přihlášeni do ŠD formou „zápisního lístku do ŠD“ se specifikací doby odchodu ze školní družiny.

Provoz školní družiny

Ráno 06:30 – 07:55
Odpoledne 11:30 – 15:30

Umístění

Školní družina využívá místnosti – 4. a 5. třídy, keramickou dílnu, snoezelen, školní zahradu, kuchyňku.

Časový harmonogram

6:30 – 7:55 – scházení se dětí, hry a činnosti dle zájmu
11:30 – 12:15 – oběd a polední klidové činnosti
12:45 – 13:30 – zájmová činnost školní družiny
(hudební činnosti, muzikoterapie, výtvarné a pracovní činnosti, pohybová činnost, relaxační činnosti)
13:30 – 14:00 – činnosti dle rozvrhu (řečová výchova, výtvarné a pracovní činnosti, rozvoj tělesné zdatnosti, smyslová výchova, tematické povídání, poslechové činnosti….
14:00 – 14:30 – hygiena, svačina
14:30 – 15:30 – volná hra dětí

Co budou děti potřebovat do družiny

  • svačinu na odpoledne – PODEPSANOU
  • náhradní oblečení – VŽDY PODEPSANÉ
  • hygienické potřeby, dostatek plen

Pitný režim je ve školní družině zajištěn.

Odchody žáků

Odchody žáků se řídí podle informací uvedených v zápisovém lístku.
Děti si prosím vyzvedávejte včas – do 15:30

Personální obsazení

Výchovně-vzdělávací činnost zajišťují vychovatelky a asistenti s předepsanou kvalifikací. Ve školní družině jsou vychovatelé a asistenti k dispozici pro všechny děti. 

Kontaktní číslo

577  142 747 – kancelář školy

Úhrady pro školní rok 2023-2024

Příspěvek na částečnou úhradu nákladů spojených s provozem ŠD je 150 Kč/žák/měsíc

Úhrady budou probíhat ve dvou termínech:
– do 30. září (za září – prosinec, 600,- Kč = 4 x 150,- Kč)
do 31. ledna  (za leden – červen , 857,- Kč = 5 x 150,- Kč a 1 x 107,- Kč)
V měsíci únoru 2024 bude z důvodu pololetních prázdnin (2.2. 2024) a jarních prázdnin (19.2. – 23.2. 2024) omezen provoz ŠD více jak 5 dnů, proto se úhrada 150,- Kč za měsíc poměrně sníží o úplatu za 6 pracovních dní = 43,- Kč.

Možnosti úhrady:
a/ bankovním převodem na účet číslo : 1466590297/0100 (Komerční banka)
Při  platbě je nutné uvést jméno žáka!
nebo
b/ do pokladny školy – u zástupce ředitelky

Příspěvek na akce pořádané ŠD činí 200,-Kč /žák/pololetí
(pitný režim, nákup kapesníků, výtvarných pomůcek, odměn pro děti, pohoštění pro děti….) Vyúčtování k nahlédnutí u J. Skácelové.

Platby jsou zbaveni žáci, kteří ŠD nenavštěvují a jsou ve škole v době 7,45 hod – 12 hod (pro žáky, kteří mají 4 vyučovací hodiny), 7,45 hod – 12, 45 hod (pro žáky, kteří mají 5 vyučovacích hodin).


Prosíme Vás, aby děti do ŠD nenosily cenné předměty, elektronické hračky, mobilní telefon. Pravidla pro školní družinu jsou stanovena ve vnitřním řádu školní družiny (k dispozici na nástěnce či kanceláři školy). 


Do družiny mohou rodiče přivést pouze děti zdravé, které nemají žádné příznaky nemoci či infekce. Trvalý kašel, průjem, zvracení, přetrvávající rýma, červené spojivky očí a podobně – to jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu. Děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu a i na učitelky.

V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky jako jsou kapky proti kašli, dávkovací sprej do nosu proti rýmě apod.

Při předání dítěte učitelce sdělí rodiče pravdivě zprávu o zdravotním stavu dítěte, resp. o problémech, které mělo předešlý den či noc. Žádáme o maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy.
Výskyt každého infekčního onemocnění v rodině hlásí rodiče ihned ředitelce školy popř. učitelce (neštovice, žloutenka, mononukleóza aj.). Po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě s potvrzením od lékaře, které nám zaručí jeho plné zdraví.

Fotogalerie

Přejeme Vám i dětem radostný a bezstarostný školní rok.