Koordinátor péče o děti s autismem

V SPC Zlín, Středová pracuje krajský koordinátor péče o děti, žáky a studenty s poruchami autistického spektra pro Zlínský kraj.

Krajský koordinátor zajišťuje systémovou pomoc v kraji s cílem zajistit kvalitní, specializované, odborné, státem garantované a dostupné poradenské služby pro osoby s PAS, jejich rodiny a pedagogy.

Služby, které poskytuje krajský koordinátor:

 • Speciálně pedagogická diagnostika dětí, žáků a studentů s PAS ve věku od 3 do 26 let věku.
 • Školní poradenské služby pro rodiče, učitele, pedagogické asistenty a vychovatele dětí a mladistvých s pervazivní vývojovou poruchou v otázkách výchovných a vzdělávacích strategií, individuálních a skupinových integrací, tvorby IVP (individuálních vzdělávacích plánů).
 • Poradenské služby speciálního pedagoga pro rodiče a zákonné zástupce dětí, žáků a studentů s autismem.
 • Konzultace a individuální metodická podpora odborným pracovníkům ve školách a zařízeních v kraji, kde jsou zařazeni klienti s PAS.
 • Přímé speciálně pedagogické intervenční a poradenské služby ve vzdělávacích zařízeních.
 • V rámci SPC Zlín, Středová pořádáme pravidelné přednáškové kurzy pro rodiče, výchovné poradce, pedagogy, pedagogické asistenty i ostatní pedagogické pracovníky a další zájemce o práci s dětmi a mládeží s touto diagnózou.

Další informace k činnosti krajského koordinátora pro péči o děti, žáky a studenty s PAS naleznete na webových stránkách Národního ústavu pro vzdělávání – zde.

Pro pedagogické pracovníky (a nejen pro ně) bylo na webových stránkách MŠMT zveřejněno metodické doporučení:

„Zásady přístupu k dětem, žákům a studentům s PAS v rámci vzdělávacího procesu“.

Jedná se o komplexní materiál, který je určen pro pedagogické pracovníky, kteří začínají pracovat s žákem s PAS.

Kontakt:
Mgr. Petra Slováková
Telefon: 577 241 256
E-mail: slovakova@skola-spc.cz


Informace pro rodiče, kteří mají u svého dítěte podezření na autismus 

Poruchy autistického spektra (PAS) patří mezi nejzávažnější poruchy dětského mentálního vývoje. Jedná se o postižení, které ovlivňuje to, jak děti s autismem vnímají svět a jak komunikují s ostatními lidmi.

Poruchy autistického spektra se projeví vždy již v prvních letech života dítěte.

Ke stanovení diagnózy je zapotřebí několik příznaků (abnormit), které jsou pozorovatelné ve třech oblastech vývoje dítěte (tzv. „autistická triáda“):

 1. Narušená sociální interakce (sociálně-emoční dovednosti uplatňované ve vztazích s rodiči, blízkými osobami, ostatními lidmi a vrstevníky)
 2. Obtíže v komunikaci (řeč, gesta, mimika)
 3. Představivost (hra, volný čas a používání předmětů)

Uvádíme pět varovných příznaků vedoucích k podezření na dětský autismus.

1. Není přítomno žvatlání nebo broukání u dítěte ve věku 12 měsíců.
2. Nepoužívání gest (ukazování, mávání) u dítěte ve věku 12 měsíců.
3. Dítě neříká jednotlivá slova ve věku 16 měsíců.
4. Dítě spontánně neříká dvojslovná spojení (nebo dítě pouze opakuje, co mu někdo říká) ve věku 24 měsíců.
5. Došlo ke ztrátě řeči nebo sociálních dovedností v jakémkoliv věku dítěte.

Další konkrétní projevy v chování dětí s PAS jsou podrobně popsány zde.

Pokud máte u dítěte podezření na kterýkoliv z těchto pěti varovných příznaků autismu, doporučujeme zvážit podrobnější vyšetření.

Součástí podrobnějšího vyšetření je tzv. screeningové vyšetření. Screening je založen na rozhovoru s rodiči dítěte, klíčové jsou anamnestické údaje rodiny o nástupu příznaků. Informace ke screeningu naleznete zde.

Jako zákonní zástupci dítěte máte možnost následující volby:

 1. Screening a stanovení diagnózy můžete s dítětem absolvovat na odborném pracovišti. Stanovení vlastní diagnózy, či vyvrácení podezření na PAS, je v kompetenci odborníků resortu zdravotnictví – klinického psychologa a/nebo dětského psychiatra. Seznam odborníků, včetně kontaktů najdete zde.
 1. Screeningové vyšetření můžete s dítětem absolvovat také v našem poradenském zařízení, nemůžeme však stanovit diagnózu PAS. Výstupem našeho screeningu je zpráva se závěry z vyšetření, kterou můžete použít pro odborníky z resortu zdravotnictví, kteří diagnózu stanoví nebo ne. Tato týmová spolupráce je optimální variantou, kdy dítě vidí několik odborníků.

Ideální postup při podezření na poruchy autistického spektra:

Podezření Jste znepokojeni vývojem dítěte.Okolí Vás upozorňuje, že se dítě nevyvíjí běžným způsobem.Pediatr, známí nebo vy sami máte podezření na poruchy autistického spektra.
Diagnostika – screening A)    Můžete kontaktovat odborné pracoviště za účelem stanovení diagnózy. Kontakty naleznete zde. B)    Můžete kontaktovat naše poradenské zařízení, společně realizujeme screeningové vyšetření. Kontakt zde. Ke stanovení diagnózy Vás však odkážeme na klinického psychologa a/nebo dětského psychiatra.
Potvrzení diagnózy PAS Kontaktujte naše Speciálně pedagogické centrum, které se věnuje dětem s PAS. Dítě může být přijato na základě Vaší žádosti do péče SPC.
Intervence Zajištění podpory ve školním a domácím prostředí. Vizualizované instrukce, strukturovaný čas, zajištění předvídatelnosti, rozvoj komunikace, funkční motivace, relaxace, zvládání sociálních situací, herní a interakční terapie, atd. Navržení podpůrných opatření ve vzdělávání (např. organizační úpravy, metody práce, pomůcky, práce s třídním kolektivem, atd.).

Pokud máte jakékoliv další otázky, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poskytneme další informace.  

Těšíme se na spolupráci s Vašimi dětmi a s Vámi.