Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum (SPC) je školské poradenské zařízení, které je součástí Základní školy Zlín, Středová.

Poskytuje poradenské služby dětem, žákům a studentům se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním integrovaným ve školách a školských zařízeních, dále pak žákům se zdravotním postižením a znevýhodněním ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách s upravenými vzdělávacími programy, žákům se zdravotním postižením v základních školách speciálních a dětem s hlubokým mentálním postižením.

SPC vykonává svou činnost ambulantně na pracovištích centra ve Zlíně a Uherském Hradišti a návštěvami ve školách a školských zařízeních, případně v rodinách.

Činnost speciálně pedagogických center (a dalších školských poradenských zařízení) upravuje zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Speciálně pedagogické centrum zabezpečuje speciálně pedagogickou, psychologickou a další potřebnou péči klientům se zdravotním postižením – se souběžným postižením více vadami, s tělesným postižením, s poruchami autistického spektra a klientům se zdravotním znevýhodněním. Centrum těmto klientům poskytuje odbornou pomoc v procesu pedagogické a sociální integrace ve spolupráci s rodinou, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními a dalšími odborníky.

SPC zaměřuje svoji činnost na psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku a poradenskou činnost při výchově a vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním.

Hlavním úkolem speciálně pedagogického centra je kvalifikované zařazování dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami do odpovídajícího typu vzdělávání, odborná speciálně pedagogická pomoc při práci s dětmi a žáky s tělesným postižením, s poruchami autistického spektra, se souběžným postižením více vadami a se zdravotním znevýhodněním.