Nabídka pro klienty

Plán aktivit pro školní rok 2017/2018:

aktuálně probíhají:

SKUPINOVÉ NÁCVIKY SOCIÁLNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ – mladší děti

 • skupinová činnost s dětmi ve věku od 8 do 12 let s poruchami autistického se zaměřením na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností
 • plánováno 10 setkání, 1x týdně, od října 2017
 • lektoři: Mgr. Michaela Cablíková, Mgr. Ivo Říha

SKUPINOVÉ NÁCVIKY SOCIÁLNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ – starší účastníci

 • skupinová činnost s dětmi ve věku od 14 do 18 let s poruchami autistického se zaměřením na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností
 • plánováno 10 setkání, 1x týdně, od ledna 2018
 • lektoři: Mgr. Petra Slováková, Mgr. et MgA. Lenka Tomm

plánujeme:

RODIČOVSKÉ SKUPINY – setkání rodičů klientů s PAS (děti v MŠ)

 • rodiče si mohou sdělovat své zkušenosti, osvědčené metody a postupy při výchově svých dětí, témata k diskuzi budou vyplývat z potřeb účastníků, s cílem podpořit a posílit rodiče při výchově dítěte s handicapem
 • plánováno na 24.4.2018
 • lektoři: PhDr. Mgr. Zuzana Vaculíková, Mgr. Marcela Bartošíková

RODIČOVSKÉ SKUPINY – setkání rodičů klientů s PAS (žáci 1. stupně ZŠ)

 • rodiče si mohou sdělovat své zkušenosti, osvědčené metody a postupy při výchově svých dětí, témata k diskuzi budou vyplývat z potřeb účastníků, s cílem podpořit a posílit rodiče při výchově dítěte s handicapem
 • plánováno na 15.5. 2018
 • lektoři: PhDr. Mgr. Zuzana Vaculíková, Mgr. Marcela Bartošíková

RODIČOVSKÉ SKUPINY – setkání rodičů klientů s PAS (starší děti)

 • na pravidelných setkáních si mohou rodiče sdělovat své zkušenosti, osvědčené metody a postupy při výchově svých dětí, témata k diskuzi budou vyplývat z potřeb účastníků, s cílem podpořit a posílit rodiče při výchově dítěte s handicapem
 • součástí setkání budou také relaxační techniky
 • plánováno na květen 2018
 • lektoři: PhDr. Mgr. Zuzana Vaculíková, Mgr. Petra Slováková

RODIČOVSKÉ SKUPINY – setkání rodičů klientů s těžkým a kombinovaným postižením

 • rodiče si mohou sdělovat své zkušenosti, osvědčené metody a postupy při výchově svých dětí, témata k diskuzi budou vyplývat z potřeb účastníků, s cílem podpořit a posílit rodiče při výchově dítěte s handicapem
 • součástí setkání budou také relaxační techniky
 • plánováno na květen 2018
 • lektoři: PhDr. Mgr. Zuzana Vaculíková, Mgr. Ivo Říha

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE, INTERVENCE A DALŠÍ SLUŽBY

 • psychologické intervence s prvky rodinné terapie
 • nácvik alternativní komunikace metodou VOKS (Výměnný obrázkový komunikační systém) pro děti s autismem nebo děti s výraznými obtížemi ve verbální komunikaci
 • individuální nácviky sociálních a komunikačních dovedností
 • předškolní příprava dětí s různým typem postižení před nástupem do ZŠ
 • rozvoj psychomotorického vývoje dětí s těžkým a kombinovaným zdravotním postižením stimulační metodou Portage
 • zaškolení v metodice strukturovaného učení
 • logopedická péče, orofaciální stimulace, rozvoj řečových schopností, fonematického sluchu
 • individuální speciálně pedagogická péče pro děti s poruchami učení se zaměřením na rozvoj oslabených oblastí
 • sociálně právní poradenství
 • konzultace pedagogům při zpracování individuálních vzdělávacích plánů (IVP) u dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením integrovaných do běžných typů škol a stimulačních programů u klientů s těžkým a kombinovaným postižením
 • poradenství k volbě vzdělávací cesty (kariérové poradenství)
 • zpracování odborných podkladů a posudků pro potřeby správních rozhodnutí o zařazení do systému vzdělávání a pro potřeby dalších správních řízení (např. pro účely posudkové komise v resortu MPSV), vydávání posudků pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky pro klienty se zdravotním postižením
 • zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky a institucemi
 • zapůjčování odborné literatury, kompenzačních a didaktických pomůcek