Nabídka pro klienty

Plán aktivit pro školní rok 2016/2017:

RODIČOVSKÉ SKUPINY

 • svépomocné skupinky rodičů dětí se zdravotním postižením nebo znevýhodněním
 • na pravidelných setkáních si mohou rodiče sdělovat své zkušenosti, osvědčené metody a postupy při výchově svých dětí, témata k diskuzi budou vyplývat z potřeb účastníků, s cílem podpořit a posílit rodiče při výchově dítěte s handicapem
 • součástí setkávání budou také relaxační techniky
 • setkání se budou realizovat cca 1x za měsíc v době od 15:30 do 16:30 hodin
 • lektoři: PhDr. Mgr. Zuzana Vaculíková, Mgr. Petra Slováková

SETKÁNÍ RODIČŮ DĚTÍ S TĚŽKÝM ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

 • cílem setkání bude výměna vlastních zkušeností, pomoc a podpora rodičů při řešení často náročných situací plynoucích ze zdravotního postižení, získání nových podnětů ve výchově v rámci rodičovské skupiny
 • setkání plánováno na listopad- prosinec 2016
 • lektoři: PhDr. Mgr. Zuzana Vaculíková, Mgr. et Mgr. Monika Augustinová

SKUPINOVÉ NÁCVIKY SOCIÁLNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

 • skupinová činnost s dětmi ve věku od 8 do 12 let s poruchami autistického se zaměřením na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností
 • plánováno 10 setkání, 1x týdně, od října 2016
 • lektoři: Mgr. Michaela Cablíková, Mgr. Helena Stráská

SOUROZENECKÉ SKUPINY

 • dvě setkání pro sourozence dětí s autismem
 • cílem je seznámení sourozence s diagnózou autismus, sdělování si osobních zkušeností, společně najít způsob, jak reagovat v určitých situacích, témata mohou být dána také poptávkou skupiny
 • lektor: Mgr. Petra Slováková, MgA. et Mgr. Lenka Tomm

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE, INTERVENCE A DALŠÍ SLUŽBY

 • psychologické intervence s prvky rodinné terapie
 • nácvik alternativní komunikace metodou VOKS (Výměnný obrázkový komunikační systém) pro děti s autismem nebo děti s výraznými obtížemi ve verbální komunikaci
 • individuální nácviky sociálních a komunikačních dovedností
 • předškolní příprava dětí s různým typem postižení před nástupem do ZŠ
 • rozvoj psychomotorického vývoje dětí s těžkým a kombinovaným zdravotním postižením stimulační metodou Portage
 • zaškolení v metodice strukturovaného učení
 • logopedická péče, orofaciální stimulace, rozvoj řečových schopností, fonematického sluchu
 • individuální speciálně pedagogická péče pro děti s poruchami učení se zaměřením na rozvoj oslabených oblastí
 • sociálně právní poradenství
 • konzultace pedagogům při zpracování individuálních vzdělávacích plánů (IVP) u dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením integrovaných do běžných typů škol a stimulačních programů u klientů s těžkým a kombinovaným postižením
 • poradenství k volbě vzdělávací cesty (kariérové poradenství)
 • zpracování odborných podkladů a posudků pro potřeby správních rozhodnutí o zařazení do systému vzdělávání a pro potřeby dalších správních řízení (např. pro účely posudkové komise v resortu MPSV), vydávání posudků pro potřeby uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky pro klienty se zdravotním postižením
 • zprostředkování kontaktu s dalšími odborníky a institucemi
 • zapůjčování odborné literatury, kompenzačních a didaktických pomůcek