Základní škola praktická a Základní škola speciální Zlín je jediným zařízením tohoto typu na Zlínsku. Našimi žáky jsou děti s mentální retardací různého stupně a s dalším postižením, ať již tělesným či smyslovým. Většina dětí je imobilních, máme i žáky nevidomé a žáky s poruchou autistického spektra.

Kapacita školy je každoročně naplněna, školu navštěvuje 50 žáků.

Vznik školy

Škola byla založena 1.9.1991 jako soukromá škola Společnosti dobré vůle ARGO, od 1.1.1992 přešla pod správu ŠÚ Zlín jako státní škola. Dne 1.4.2001 se škola stala příspěvkovou organizací Zlínského kraje.

Výuka

Vzdělání a výchova probíhá podle individuálních výchovně-vzdělávacích plánů v souladu s osnovami pro zvláštní nebo pomocné školy. Tyto plány jsou zároveň zárukou účinné spolupráce rodiny handicapovaného dítěte se školou.

Organizace školy

Škola sdružuje zvláštní školu pro žáky s více vadami, pomocnou školu pro žáky s více vadami, pomocnou školu s rehabilitačním programem a přípravný stupeň pomocné školy. V našem zařízení funguje také Klub LONER pro rodiče a přátele dětí s autismem. Kromě školy a školní družiny mohou naše děti navštěvovat řadu zájmových kroužků, o které je u dětí i rodičů obrovský zájem. Výsledky práce v kroužcích využívá škola pro svou reprezentaci na veřejnosti. Nejčastěji se jedná o výtvarné výstavy, neboť malování a práce s keramickou hlínou patří mezi nejoblíbenější činnosti našich dětí. Během celého výchovně vzdělávacího procesu využívají naši pracovníci, kteří mají odborné speciálně pedagogické vzdělání, i netradiční metody práce jako arteterapii, muzikoterapii, ergoterapii apod. Převozy žáků do školy jsou zajišťovány buď rodiči nebo za úplatu zlínským humanitárním sdružením HANDICAP, které pro naše děti pořádá i řadu ozdravných pobytů a táborů.

SPC - speciálně pedagogické centrum

Součástí školy je i Speciálně pedagogické centrum, které poskytuje poradenství klientům s tělesným postižením a klientům s poruchou autistického spektra.