GDPR

Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová (SPC) je školské poradenské zařízení, které je součástí příspěvkové organizace Základní školy Zlín, Středová, Středová 4694, 760 05 Zlín, IČ 61716421. Poskytuje poradenské služby dětem, žákům a studentům se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním integrovaným ve školách a školských zařízeních, dále pak žákům se zdravotním postižením a znevýhodněním ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách s upravenými vzdělávacími programy, žákům se zdravotním postižením v základních školách speciálních a dětem s hlubokým mentálním postižením.

Informační povinnost k účelům zpracování na poskytování poradenských služeb v ŠPZ:

Pořizování záznamů
Během konání akcí SPC mohou být pořizovány s písemným souhlasem subjektu údajů fotografie, zvukové a obrazové záznamy, které mohou být použity na oficiálních webových stránkách SPC a dalších informačních materiálech k prezentaci SPC na veřejnosti.
Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová nenese odpovědnost za případné další pořízení a zpracování výše uvedených fotografií, zvukových a obrazových záznamů jinými subjekty.