Nabídka pro pedagogy

  • Odborné konzultace s pedagogickými pracovníky v terénu (MŠ, MŠ speciální, ZŠ, ZŠ speciální, SŠ, VOŠ, stacionáře, atd.) nebo ambulantně v SPC.
  • Tvorba podpůrných opatření realizovaných při vzdělávání žáka, které jsou nutné pro úspěšné zvládnutí školní docházky.
  • Informační a poradenské služby při individuální integraci dítěte, vytváření doporučení asistenta pedagoga, stanovení míry podpory, doporučení konkrétních kompenzačních pomůcek.
  • Metodická činnost pro pedagogické pracovníky (například podpora při tvorbě individuálně vzdělávacího plánu, využití metodiky strukturovaného učení při výuce, úpravy v organizaci vzdělávání, úprava prostředí, využívání speciálních vyučovacích pomůcek, atd.).
  • Speciálně pedagogické centrum pravidelně nabízí ředitelům a pedagogům běžných i speciálních MŠ, ZŠ i SŠ možnost odborných přednášek, seminářů a pracovních setkání.

METODICKÁ PODPORA PEDAGOGŮ A ASISTENTŮ PEDAGOGA

Metodická setkání pedagogických pracovníků

Během celého školního roku plánujeme organizovat metodická setkání se zaměřením na určitý věk a typ postižení, setkání budou realizována formou diskuze dle požadavků a zájmu pedagogů.

Metodické setkání pedagogických pracovníků na téma Práce s  dítětem s PAS v MŠ

Metodické setkání pedagogických pracovníků na téma Práce se žákem/studentem s PAS v ZŠ, SŠ

Metodické setkání pedagogických pracovníků na téma Práce s  dítětem s tělesným postižením nebo dlouhodobou nemocí v MŠ

Metodické setkání pedagogických pracovníků na téma Práce se  žákem s tělesným postižením nebo dlouhodobou nemocí v ZŠ


Semináře pro pedagogické pracovníky

Semináře na téma Individuální vzdělávací plán

  • září 2016, celkem 10 seminářů
  • proškolení pedagogů, jak sestavit IVP, možnost individuálních konzultací se speciálními pedagogy

Seminář na téma Jak sestavit individuální vzdělávací plán pro žáka s těžkým kombinovaným postižením (hlubokou mentální retardací) vzdělávaného v ZŠ speciální

Seminář Práce s dítětem/žákem s tělesným a kombinovaným postižením ve škole

Seminář Práce s dítětem s poruchou autistického spektra v MŠ

Seminář Práce se žákem s poruchou autistického spektra v ZŠ a SŠ

Sledujte naše AKTUALITY.